ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

Цей документ є офіційною публічною пропозицією (далі по тексту – Договір, Оферта) укласти договір про надання інформаційних послуг між суб’єктом господарювання, інформація про якого зазначена на офіційному сайті https://svyat.tech/ в залежності від місця надання послуг, надалі – «Виконавець» з однієї сторони і «Замовник», який прийняв (акцептував) публічну пропозицію (оферту) про укладення даного Договору надавати інформаційні послуги на нижче викладених умовах:

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Фізична особа - підприємець Логин Святослав Васильович (далі - Виконавець), пропонує будь-якій дієздатній особі (далі - Замовник) укласти цей Договір на визначених у ньому умовах. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і в разі прийняття його умов (акцепту)

1.2. Замовник зобов'язується сумлінно їх виконувати. Незгода з певними в цьому Договорі умовами тягне неможливість надання Виконавцем послуг навчання.

1.3. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

2.1. Відповідно до умов даного Договору Виконавець надає Замовнику послуги навчання, згідно з курсами, детальний опис яких міститься на веб-сайті https://svyat.tech/ (тренінги).

2.2. Мета надання послуг: на основі викладених тренінгів на сайті Виконавця забезпечити Замовника, інформацією щодо навчання згідно вибранної программи.

2.3. Надання послуг здійснюється шляхом інформаційної та технічної підтримки Замовника в формі та обсязі, що необхідні для належного виконання Виконавцем своїх зобов’язань перед Замовником.

2.4. Факт оплати Замовником послуг навчання свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у цьому Договорі.

2.5. Вартість послуг навчання визначається в залежності від обраного Замовником навчального тренінгу.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права Замовника:

3.1.1. Отримувати від Виконавця інформацію з питань організації та забезпечення належного рівня надання послуг.

3.1.2. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Виконавця за 1 тиждень до запланованої дати розірвання.

3.1.3. Вимагати належного і своєчасного надання доступу до онлайн курсу.

3.2. Обов’язки Замовника:

3.2.1. Своєчасно оплатити курси вибрані на сайті https://svyat.tech/

3.2.2. Дотримуватись всіх правил та положень, що розміщені на інтернет-сторінці Виконавця: https://svyat.tech/

3.2.3. Встановити всі потрібні програми для прослуховування курсів

3.3. Права Виконавця:

3.3.2. Самостійно обирати спосіб реалізації послуг з проведенням онлайн-курсів, що не може суперечити умовам Договору та чинному законодавству України.

3.3.3. На власний розсуд залучати до виконання цього Договору третіх осіб.

3.3.4. Встановлювати графік реалізації курсів та формувати групи.

3.3.5. Не надавати послуги, що є предметом цього Договору, у разі неналежного виконання своїх зобов’язань та нецільового використання Програми.

3.4. Обов’язки Виконавця:

3.4.1. Організувати та забезпечити належне надання послуг, передбачених розділом 1 цього Договору.

3.4.2. Ознайомити Замовника з особливостями проведення онлайн навчання.

3.4.3. На підставі цього Договору та після оплати вартості обраного Замовником навчального плану надати йому послуги навчання в термін, визначений зазначеним планом.

3.4.4. До початку надання послуг навчання ознайомити Замовника з інструментами і програмами, які будуть використані під час навчання.

3.4.5. Своєчасно повідомляти Замовника про перенесення занять, передбачених навчальним планом з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено вказане заняття.

3.4.6. Забезпечити навчальний процес відповідно до обраного Замовником навчальним планом.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Навчання за цим Договором надається на умовах 100 відсоткової передоплати їх вартості з конкретного навчального плану, якщо інше не погоджено сторонами.

4.2. Всі розрахунки можуть здійснюватися в валютах: гривні, доллари

4.3. Виконавець не несе відповідальності за порядок зарахування коштів

4.4. Моментом оплати вважається момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Виконавець не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору з причин, незалежних від Виконавця, зокрема: через діяння (дії чи бездіяльності) третіх сторін, що мають для Виконавця характер непереборної сили (зокрема, діяння органів державної влади), а також у разі настання форс-мажорних обставин (війна, стихійні лиха тощо).

5.2. Замовник усвідомлює, що порушення ним умов цього Договору призводить до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з наступним припиненням надання послуг навчання.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за межі не відредаговані методичні матеріали, які передаються Замовнику при наданні йому послуг навчання за обраним навчальним планом, в тому числі для самостійної роботи.

5.4. Замовник несе повну відповідальність за незаконний доступ і здійснення несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерної мережі відповідно до чинного законодавства України.

5.5. У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець звільняється від виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань.

5.6. При наявності спорів за даним Договором, Сторони намагатимуться вирішити їх шляхом переговорів. При неможливості недосягнення згоди шляхом переговорів, спір передається зацікавленою стороною на розгляд суду, відповідно до правил підсудності та підвідомчості, встановлених чинним законодавством України.

ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.

6.2. Недійсність окремого положення цього Договору не впливає на недійсність цього Договору в цілому.

6.3. Жодна із Сторін не може переуступити свої права та обов’язки за Договором третім особам.

6.4. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору і/або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення відповідного повідомлення на сайті.

6.5. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Договору автоматично тягне за собою внесення цих змін і до укладеного і діючого між Замовником та Виконавцем Договору.

6.6. У разі відкликання Оферти Виконавцем протягом терміну дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Оферти.

6.7. Договір може бути розірваний за згодою Сторін в будь-який час або з інших підстав, передбачених цією Офертою і/або чинним законодавством України.

6.8. Акцептуючи даний Договір, згідно з умовами Закону України «Про захист персональних даних» Замовник, а також його працівники, від імені якої він виступає, як суб’єкт персональних даних, дає однозначну згоду на використання та обробку усіма можливими способами уповноваженими особами Виконавця персональних даних Замовника та особи, від імені якої він діє , що надані Замовником та/або зазначені у даному Договорі.

РЕКВІЗИТИ

Виконавець: ФОП Логин Святослав Васильович;

Банківські реквізити:

Гривневий рахунок IBAN: UA413052990000026006045025304 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ;

Долларовий рахунок IBAN: UA813052990000026007005017094 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ;

Тел: +380959058110

e-mail: svyat.tech@gmail.com